Aero; Airports; Detroit Metropolitan; Exterior View.

1963-01-01


Additional Information