Aero; Airports; Detroit Metropolitan; Exterior View.

1966-10-07


Additional Information