Sun Xiu Wei as Cio-Cio-San, Jillian Hoffman as Trouble. Cast 2

1999

Image from 1999 MOT production of Madama Butterfly. Performers : Hoffman, Jillian (Singer) ; Wei, Sun Xiu (Singer)


Additional Information